Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Hana Vrábová, so sídlom Oravská Jasenica 256, 02964 IČO: 52254232, DIČ: 1124985631, Zápis v obchodnom registri (č. vložky): OU-NO-OZP-2019/005314-2, č. živ Registra 560-25459, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových obchodoch www.tkani.cz. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Poštová adresa:
Hana Vrábová,
Oravská Jasenica 256
02964

číslo účtu:

CZK : IBAN CZ5620100000002001295903
SWIFT (BIC)FIOBCZPPXXX
EUR: IBAN CZ3520100000002801590513
SWIFT (BIC)FIOBCZPPXXX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax. č.: 041/ 7632 139

1.1. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom e-shopu patriacemu prevázdkovateľovi (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.2. Zoznam tovaru na internetovej stránke, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.
1.3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslenej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípade odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len “objednávka”). Automaticky odosielané “Oznámenie o prijatí objednávky”, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “Potvrdenie objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. 

3. Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky, dokiaľ nie je objednávka prevzatá kupujúcim.
3.2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať podľa dodacej lehoty uvedenej na stránke e-shopu – viď popisky jednotlivých produktov.
4.2. Predávajúci doručuje kupujúcemu objednaný tovar obvykle prostredníctvom Zásielkovne.sk resp. Zásilkovny.cz ako doporučený list alebo balík. Pri tomto spôsobe dodania tvaru je možné využiť aj doručenie na dobierku (platba za objednaný tovar pri prevzatí zásielky).
4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom.
4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden v deň jeho odoslania. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
5.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou alebo emailom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a pod.
5.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
5.4. Priadze a tovar môžu byť vrátené do 14 dní bez udania dôvodu len v pôvodnom stave, priadze musia byť v pôvodnom návine a pradenu.

6. Záručná doba a reklamácie

6.1. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.
6.2. Záručná doba na použitý tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov.

7. Spracovanie osobných údajov

7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
7.2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.
7.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom panely v sekcii “Ochrana súkromia“.

8. Záverečné ustanovenia

8.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
8.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
8.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Oravskej Jasenici, dňa 01. 01. 2022

O ruční výrobě obecně

Pracujeme převážně s přírodními materiály. U přízí je uvedeno materiálové složení, u přízí údaj o množství v metrech nebo v gramáži nebo oba údaje, u tkaných nebo pletených věcí údaj o šířce a délce, případně velikosti. Vzhledem k tomu, že vlna pruží a absorbuje vlhkost, může se metráž a gramáž v různém prostředí mírně lišit. Drobné nepravidelnosti příze, látky nebo dalších výrobků vznikají v důsledku ruční práce a nejsou považovány za vadu, u některých je nepravidelnost dokonce jejich předností. Vlivem zobrazení na internetu se může mírně lišit barevný odstín výrobku.

Ručně barvená příze, plst nebo výrobky z nich zhotovené může při prvním praní mírně pouštět barvu, je třeba dodržet pokyny pro údržbu uvedené na adjustační pásce a výrobek prát odděleně.

Co můžeme zákazníkovi ještě nabídnout 

Každé přadeno příze má jinou váhu a délku, takže pokud máte zájem o menší množství, než nabízíme, je možné se dohodnout na dodávce menšího množství. Přízi, která není ručně barvená, můžeme dodat i ve větším množství než je uvedeno v aktuální nabídce, pokud máme k dispozici dané textilní vlákno. U barevných je to odlišné, vzhledem k tomu, že každá barvící lázeň je individuální, nemůžeme u již upředené ručně barvené příze dodat větší než je nabízené množství, můžeme však podle vašeho požadavku upříst potřebné množství podobné příze.

Výrobky prezentované v aktuální nabídce nebo v ukázkách předchozích prací mohu po dohodě se zákazníkem vyrobit v jiné velikosti, v jiném barevném nebo materiálovém provedení, případně z materiálu dodaného zákazníkem.